(1820 – 1888)
İstanbul’da doğdu. Babası Tanburî Keçi Ârif Mehmed Ağa, annesi Dede Efendi’nin büyük kızı Hatice Hanım’dır. Genç yaşta Enderûn’da, yani Osmanlı sarayının eğitim merkezinde öğrenim gördü. Padişahın yakın çevresindeki görevliler anlamına gelen musâhipler arasına seçildi. Sarayın başmüezzini; Enderûn’un üstad musiki hocası; Fasl-ı Hümâyun adı verilen, padişahın fasıl topluluğunun ser-hânendesi oldu. Saraydaki musiki merkezinin Türk Musikisi bölümünün müdürlüğünü yaptı. Mevlevî olan Rifat Bey çok güzel bir sese sahipti. Muhayyerkürdî makamını ilk defa kullanan bestekârdı. İki yüz seksen kadar eseri günümüze ulaşmıştır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat