TRT Repertuar Numarası:4132BestekarıRif'at BeyMakamıMuhayyer SünbüleUsulüYürük SemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ey gül-i nazik beden işve pesendim
Eyle mürüvvet kuluna sensin efendim
Gördü gözüm sen meh-i gayetle beğendim
Düşdüm o dem aşkına sevmeğe üzendim
Halime zahmeyle benim zülf-i kemendim