1849 – 1929)
İstanbul’da doğdu. Bestekâr devlet adamlarımızdandır ve önde gelen şarkı bestekârımız Subhi Ziyâ Özbekkan’ın babasıdır. Abdülaziz Han devrinde yetişti. İkinci Abdülhamid ve Meşrutiyet devirlerinin değerli bir devlet adamı olarak tanındı ve vezirliğe kadar yükseldi. Hayatının 23 yılını dışişleri görevlerinde Türkiye dışında geçirdi. Kanunî Ömer Efendi’den öğrendiği kanunun yanı sıra ud da çalardı. Mevlevî olan bestekârımız, Hacı Ârif Bey, Şevki Bey, Rif’at Bey, Ûdî Şakir Paşa, Hacı Fâik Bey gibi devrin önemli musiki adamlarıyla toplanır ve dostluk ederdi. Bestekârlığa elli üç yaşında başlamıştı. İlk Türk Musikisi konservatuvarımız olan ve Cumhuriyet döneminde İstanbul Belediye Konservatuvarı adını alan okulu kuran, “Dârülelhân” ismini veren ve ilk müdürlüğünü yapan kişiydi. Repertuvarda onaltı eseri bulunmaktadır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat