TRT Repertuar Numarası:11814BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıFuzulıMakamıMahurUsulüDüyek-Yürük SemaiFormuKar
Notaları
Sözleri
Menem ki kafile-sâlâr-ı kârvân-ı gamem
Müsâfir-i reh-i sahrâ-yı mihnet ü elemem
Hakîr bahma mana kimseden sağınma kemem
Fakîr-i pâdişâh-âsâ gedâ-yı muhteşemen
Sirişk taht-ı revândur mana ve âh alem
Cefâ vü cevr mülâzım belâ vü deıd haşem

Ne mülk ü mâl mana verse çarh memnûnem
Ne mülk ü mâlden âvâre kılsa mahzûnem
Egerci müflis ü pest ü muhakkar ü dûnem
Dem-â-dem eyle hayâl eylerem ki Karûn'em
Gönülde nakd-i vefa genci lîk pinhânî
Gözüm hızâne-i la'l ü güher velî fânî

Hayât sarf edüben derd kılmışam hâsıl
Sirişk-i al ü ruh-i zerd kılmışam hâsıl
Zamîr gözgüsüne gerd kılmışam hâsıl
Tabî'at-i seg-i şeb-gerd kılmışam hâsıl
İşüm kara gece tâ subh nâle vü feryâd
Ne virseler ana şâkir ne kılsalar ana şâd

Sirişk-rîz gül-endâmlar hevâsı ile
Şikeste-hâl siyeh zülfler belâsı ile
Zemâne içre gam-ı ışk macerası ile
Hemîşe maslahatum özgeler rızâsı ile
Ne devri gerdiş-i gerdûn menüm murâdum ile
Ne gayeti emelüm hüsn-i i'tikadum ile

Hasûd sûret-i ahvâlüme nazar kılmaz
Cefâ kılur meni bî-çâreye hazer kılmaz
Sanur ki nâle vü zârum ana eser kılmaz
Anı mürur ile âlemde der-be-der kılmaz
Zemâne içre mücerrebdür intikam-ı zemân
Hemîşe yahşiye yahşi verür yamana yaman

Hûşem ki hâne-i takdîr-i îzid-i müte'âl
Vücûd levhine tasvir edende sûret-i hâl
Rakam kılan eğer idbârdur ü ger ikbâl
Olur tegayyür ana gayrdan bir emr-i muhal
Sa'âdet-i ezelî kabil-i zeval olmaz
Güneş yer üstüne her düşse pây-mâl olmaz

Azîz-i Hak hased-i düşmen ile olmaz hâr
Hasûd hilesi ikbâli eylemez idbâr
Egerçi gülbüne gâhî hazânda âfet var
Tedârük eyler ana afiyet nesîm-i bahar
Garaz ki her kim ezelden olursa devlet-mend
Muhâldür yete âsâr-ı devletine gezend

Egerçi bir nice gün iktizâ-yi âlem-i dûn
Cihanda eyledi ikbâl râyetini nigûn
Zemâne sûret-i ahvâlüm etdi dîger-gûn
Vefa hatına kalem çekdi çarlr-ı bukalemun
Künûn zemâne ol ahvâlden peşîmândur
Egerçi kâfir idi hâliyâ müselmândur

Fuzûli eyledügün ahdüne vefa kılgıl
Yeter şikâyet edüb şerh-i mâcerâ kılgıl
Vücûdunu hedef-i nâvek-i belâ kılgıl
Kamu cefâlara sabr eyleyüb du'â kılgıl
Kim ola dost rızâsı hemîn sana hâsıl
Rızâ-yı döstdur asl-ı temettü' ey gafil
(erkut; buradaki metinde verdiği bu şiirin açıklaması yani Türkçesi, ama notaların altında yazanlar yine Farsça, o yüzden Farsçası'nı geçirdim)
Otomatik oynat