TRT Repertuar Numarası:14072BestekarıCinuçen TanrıkorurSöz YazarıAzız Mahmud Hüdaı Hz.MakamıFerahnakUsulüDüyekFormuİlahi
Notaları
Sözleri
Bahar oldu yine açıldı güller
Murada bülbül erdiği zamandır
Safa buldu ferahnak oldu diller
Sanasın dağlar u bağlar cinandır

Saçıldı ab-ı rahmet ka'inata
Hayat erişdi eşcar-ü nebata
Yetişdi her biri taze hayata
Basiret ehline günden ayandır

Ademden geldi her biri vücuda
Müsebbih hem kıyam eyler sücuda
Nihayet yok ata vü fazl-ı cüda
Huda'nın zat-ı pakinden nişandır


Hüdayi lutf-ı Hakk'ı fikr ide gör
Kemal-i fazlına hem şükr ide gör
Huda'yı can ü dilden zikr ide gör
Ki zikr-i Hak hayat-ı Cavidan'dır
Otomatik oynat