(1874- 4 Temmuz 1954)
İstanbul’un Süleymâniye semtinde doğdu. Şehzâde rüşdiyyesi, Mülkiye îdâdîsi ve Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şâhâne’yi bitirdi. Midilli ve Muğla belediye tabîbi, İzmir Memleket Hastahânesi mütehassısı oldu. Milli Mücâdelede miralay (Albay) olarak görev aldı ve bu sebeple Atatürk’ün özel ilgisine mazhâr oldu. On yedi yıl Aydın vilâyeti sıhhiye müdürlüğü yaptı. Bir müddet Kastamonu milletvekilliğinde bulunan bestekâr, küçük yaşta müziğe olan yeteneği ile Zekâî Dede’den, Zekâî-zâde Ahmed Irsoy’dan Enderûni Ali Bey’den ve Santo Şikârî’den meşk etti. Dr. Subhi Ezgi ve Hüseyin Sâdeddin Arel’le yakın dostluk kurdu. Karacaahmed kabristanı’na defn edilen hekim-bestekârın elimizde iki tânesi “Atatürk Marşı” olmak üzere kırk civârında eseri vardır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat