(1859- 13 Mart 1927)
İstanbul’un Beykoz semtinde doğdu. Enderûn’da yetişti ve daha sonra Mûzıka-yı Hümâyûn’a girerek “İncesaz Heyeti”şefi oldu. Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) rütbesinde iken ikinci Meşrûtiyeti döneminde emekli oldu. Çok iyi çaldığı kanun sazını Edhem Efendi’den, musikiyi de Lâtif Ağa’dan öğrendi. Saz eserlerinden başka şarkı, nât, mersiye ve ilâhi formlarındaki eserlerinden yirmi iki tanesi günümüze ulaşmıştır.